TOP 09 téměř od počátku své existence umožňuje vysokoškolským studentům se zájmem o politiku a politické strany absolvovat stáž v Celostátní kanceláři, Poslaneckém klubu i v krajských kancelářích strany.

v roce 2014 přešel program pod hlavičku think-tanku TOPAZ.

Projekt stáže v politické straně TOP 09

Za dobu fungování projektu stáží prošlo zpravidla čtyřtýdenním pobytem přes sto studentů nejrůznějších oborů, zejména však politologie, evropských studií a mezinárodních vztahů.

Na projektu stáží spolupracujeme především s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity a Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, kde je TOP 09 účastníkem projektu Young Power. Řada z našich stážistů přichází také z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Metropolitní Univerzity Praha, Vysoké školy ekonomické a dalších.

Cíl stáže

Cílem stáže je především seznámit studenty s běžným chodem moderní politické strany v demokratické společnosti. TOP 09 se snaží stážisty zapojit do běžného chodu kanceláře strany a přiblížit jim práci politiků, kterou znají většinou pouze z médií a z teoretických přednášek na svých školách, a její background. Studenti získají nezbytnou praxi, která je v současné době čím dál tím více důležitá a ceněná při jejich následné snaze získat práci po absolvování vysoké školy.

Popis stáže

Stáž trvá standardně čtyři týdny, z nichž tři týdny studenti tráví v celostátní kanceláři TOP 09 a jeden v Poslanecké sněmovně (s přihlédnutím k aktuálnímu programu jednán PSP ČR), kde mají možnost sledovat „velkou politiku“ na jevišti i v zákulisí. Program se může lišit s ohledem na harmonogram jednání PSP. Má-li některý ze stážistů zájem, může si stáž prodloužit.

Doporučována je i praxe v krajské kanceláři TOP 09, ve které je možnost realizovat různé projekty s vyšší mírou samostatnosti. Právě v regionálních kancelářích studenti nejčastěji pokračují, rozhodnou-li se se stranou spolupracovat i nadále. Někteří pak s TOP 09 zůstávají v kontaktu a spolupracují na nejrůznějších projektech i v následujících letech. Výjimkou není ani získání prácovní pozice či dlouhodobé spolupráce.

Před stáží žadatelé absolvují vstupní pohovor s volebním manažerem strany, aby se předešlo vzájemným mylným očekáváním. Hlásí se hlavně studenti u nichž nelze předpokládat předchozí dlouhodobější pracovní zkušenost, proto se spoléháme zejména na osobní rozhovor. Žadatelé jsou tázání na motivaci, na zájem studenta o obor a o stáž. Zjišťujeme tak, jak snadno se začlení do kolektivu, zda pro nás bude jeho přítomnost přínosem a zda je strana TOP 09 skutečně to, co hledá. Velkým kladem je proaktivní přístup studenta a jeho samostatnost, často jsou mu totiž v rámci stáže předkládány projekty, které musí zvládnout zpracovat sám.

Často nás stážisté příjemně překvapí svou kreativitou a novým, neotřelým řešením. Pomáhají nám nahlédnout na problémy jinak, pohledem mladých lidí, kteří nejsou zakleti do bubliny každodenního řešení politických problémů.

Stážisté nejčastěji pracují s novými médii, se sociálními sítěmi a s interním systémem strany, spolupracují s analytickým oddělením, provádějí korektury textů a monitoring médií pro tiskové oddělení. Zabrousí také do sféry organizace, když se podílejí na přípravě odborných konferencí, rezervací místností a podobně. Asistují zkušenějším kolegům, zpracovávají pro ně výtahy ze zákonů a v předvolebním období také pomáhají s kampaní, například s umístěním billboardů a jiných reklamních ploch.

Kromě toho se účastní různých workshopů a nasávají znalosti a zkušenosti kolegů. Často jsou připravovány stážistům simulace a cvičení reálných problémů, se kterými se musí například volební manažer potýkat.

Další spolupráce mezi TOP 09 a stážisty se odvíjí od toho, jak samotná stáž proběhne. Ale již dnes, za tak krátký čas, co program stáží v TOP 09 běží, má strana několik kolegů a spolupracovníků, kteří v ní začínali na stáži. Někteří s TOP 09 spolupracují v regionech, jiní pracují v celostátní kanceláři strany a někteří pracují přímo jako asistenti poslanců.

Závěr

V projektu stáží chce TOP 09 pokračovat i v budoucnu. Praxi považuje za nezbytnou součást vzdělávání. Ráda by zbořila mýty o „temných stranických sekretariátech“ a ukázala mladým lidem, že práce pro stranu je práce jako každá jiná, jen té své práci musíte o trochu více věřit a obětovat jí často mnoho úsilí i času. Pro stranu je velice důležité, aby tito studenti, kteří často pomýšlí na politickou kariéru, viděli na vlastní oči, jak probíhá schvalovací proces zákonů i jak vypadá běžná každodenní práce politické strany, aby se mohli lépe rozhodovat ve své budoucí kariéře.

„Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.“ Jan Amos Komenský

Zájemci o stáž v TOP 09 se mohou obracet na e-mail: info@top-az.eu

Nezapomeňte prosím přiložit Váš strukturovaný životopis.