Časy se opět mění. Rodiny jsou menší, populace stárne, klesá porodnost, věk rodiček stoupá, ale mění se i povaha práce, včetně outsourcingu, příležitostné práce, sebezaměstnávání a práce na smlouvu o nula odpracovaných hodinách. V tomto dokumentu ukážeme, že péče o děti je klíčová pro zapojení žen do pracovního trhu, zásadně posiluje přispění žen do ekonomiky a podporuje rovnost. Kvalitní péče o malé děti má pozitivní dopad i na ně samotné. Je třeba investovat do zajištění péče o malé děti a zajištění pozitivních dopadů takového kroku na ekonomiku, na rovnováhu rodinného a pracovního života rodičů a na rovnost mužů a žen. Poskytování dostupné a vysoce kvalitní péče o malé děti je pro globálně konkurenceschopnou evropskou ekonomiku 21. století zásadní. Měla by se stát integrální součástí moderního modelu sociálně-tržní ekonomiky, který podpoří rodiče i děti.

Autorka policy paperu Helen Penn doporučuje:

•        Zajištění péče o malé děti posiluje zapojení žen do pracovního trhu, což je klíčové pro vytvoření konkurenceschopné ekonomiky. Péče o malé děti je spolu s dalšími opatřeními na podporu rovnováhy rodinného a pracovního života považována za investici do infrastruktury, která umocňuje hladký chod ekonomiky.

•          Péče o malé děti je zásadní pro dosažení rovnosti pohlaví. Ženy nemohou na pracovním trhu konkurovat mužům za rovných podmínek bez státní podpory péče o malé děti. Pokud je poskytování péče o malé děti nabízeno rovně a na vysoké úrovni, posílí se sociální soudržnost a blahobyt dětí.

•          Je nutné zajistit velké státní investice, ale péče nemusí být poskytována státem. Místní firmy mohou nabídnout dobrá řešení, pokud je to ze strany státu doprovázeno silným regulatorním rámcem.

•          Státy, které chtějí dotovat soukromou péči o malé děti, musí velmi opatrně volit míru podpory, musí brát v potaz, kolik si rodiče mohou dovolit platit, zvážit náklady soukromého poskytování péče a jakých standardů kvality chtějí dosáhnout. Realita ukazuje, že pokud nejsou tato tři kritéria naplněna, zejména rodiče s nižšími příjmy na tyto služby nedosáhnou, soukromé jesle nebudou mít o státní dotace zájem nebo klesne kvalita poskytované péče.

Celý policy paper ve formátu PDF naleznete zde: