Kvalitní vzdělávání je zásadní předpoklad pro budoucí prosperitu České republiky.

Pro detailnější informace pro všechny uvedené oblasti nabízíme tento policy paper, který upozorňuje na některé problematické uzly českého vzdělávacího systému a navrhuje řešení, která mohou pomoci celý systém zefektivnit.

Policy paper představuje 15 doporučení pro oblasti mateřských, základních, středních a vysokých škol, vzdělávání dospělých, zdraví ve školách a inkluzi:

 1. Problémy s kapacitou MŠ: Nedostatečná kapacita mateřských škol v některých regionech, zejména kolem Prahy. Jedním z opatření mohou být kontribuce na veřejnou infrastrukturu od developerů.
 2. Vysoká míra odkladů nástupu do 1. třídy: Jednotná pravidla pro udělování odkladů, pilotní projekty a systémová opatření ke snížení míry odkladů.
 3. Roztříštěnost systému: V ČR je 4261 základních škol, přičemž 25 % škol má méně než 50 žáků. Navrhujeme podporovat spolupráci a provázanost škol – svazkové školy.
 4. PHmax a platby za provozní zaměstnance: Potřeba nastavení jasných pravidel a předvídatelnosti systému financování.
 5. Ředitelé škol: Definována kritéria, kdy je možné ředitele odvolat bez obav ze soudních sporů. Vytvořit metodiku výběrového řízení na ředitele školy. Institucionalizovat pozici senior ředitele.
 6. Digitalizace přijímacího řízení a jednotná přijímací zkouška na SŠ: Přidání testů dovedností a studijních předpokladů. Testování na ZŠ za účasti komisaře.
 7. Jednotná maturitní zkouška: Možnost složit profesní nebo praktickou maturitu.
 8. Zpřehlednění systému financování vysokých škol: Nepřehledný systém financování a potřeba vyšší finanční kontroly při zachování akademických svobod.
 9. Hodnocení výsledků vědy a výzkumu: Potřeba revize a definování oblastí excelence.
 10. Podpora profesně orientovaných oborů: Zlepšení kariérového poradenství pro středoškoláky.
 11. Rekvalifikace: Odbyrokratizovat složitý proces schvalování nových kurzů, zjednodušení přístupu k rekvalifikačním kurzům a lepší propagace kurzů.
 12. Význam stravy: Školní jídelny jako klíčové místo pro zdravé stravování.
 13. Podpora pohybu: Zaměření se na pravidelný pohyb pro celkové zdraví.
 14. Inkluzivní přístup: Podpora individuálních potřeb dětí.
 15. Podpora pro děti s kombinovaným postižením: Zajištění odborné podpory a financí.

Obsah policy paperu v nezkrácené podobě je k dispozici na tomto odkazu:

Image by master1305 on Freepik, https://t.ly/JJ4so