Úvod / Stanovy občanského sdružení TOPAZ

Stanovy občanského sdružení TOPAZ

 

Stanovy spolku TOPAZ, z. s.

(dále jen jako „spolek“)

Úplné znění stanov ke dni 18. ledna 2017

 

Čl. I.

Název a sídlo

 1. Název spolku zní: TOPAZ, z. s.
 2. Sídlem spolku je: Praha.

Čl. II.

Poslání a činnost

 1. Posláním spolku je přispívat v souladu se stanovami vlastní činností k dosahování obecného blaha.
 2. Spolek vychází z konzervativních a demokratických tradic, z principu svobodného trhu a sociální odpovědnosti vůči společnosti i vůči budoucím generacím.
 3. Spolek má zájem být:
  1. veřejně prospěšnou právnickou osobou ve smyslu ust. § 146 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a
  2. politickým institutem ve smyslu ust. § 17 a násl. zák. č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.
 4. Hlavní činností spolku je výzkumná, publikační, vzdělávací a kulturní činnost v oblasti:
  1. rozvoje demokracie, právního státu, pluralismu a ochrany základních lidských práv,
  2. rozvoje občanské společnosti a společenské soudržnosti,
  3. podpory aktivní účasti občanů na veřejném životě,
  4. zlepšení kvality politické kultury a veřejné diskuse, a
  5. přispívání k mezinárodnímu porozumění a spolupráci.
 5. Hlavní činnost spolku je dosahována zejména:
  1. podporou výzkumu a debat o celospolečenských tématech s odbornou i laickou veřejností,
  2. podporou vzdělávání veřejně činných osob,
  3. vytvářením názorových alternativ k materiálům, které jsou generovány veřejnou správou,
  4. tvorbou a publikováním analytických a koncepčních materiálů,
  5. poradenskou činností zejm. pro osoby veřejně činné, obce a další zájemce.
 6. Spolek nesmí vykonávat činnost školy nebo školského zařízení podle školského zákona ani působit jako vysoká škola podle zákona o vysokých školách.
 7. Spolek může k zabezpečení a podpoře hlavní činnosti zřídit pobočné spolky či právnické osoby, nebo některými úkoly pověřitjiné subjekty.

Čl. III.

Členství

 1. Členství ve spolku je dobrovolné, vázané na osobu člena, nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na právního nástupce člena.
 2. Členem spolku se může stát bezúhonná:
  1. právnická osoba,
  2. fyzická starší 18 let, která je členem politické strany TOP09, a která souhlasí s cíli a posláním spolku.
 3. Podmínkou vzniku členství je:
  1. podání písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem žadatele – fyzické osoby nebo zástupce žadatele – právnické osoby,
  2. kladné rozhodnutí výkonné rady spolku o podané přihlášce.
 4. Členství zaniká zejména:
  1. dobrovolným vystoupením člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství, není-li v něm stanoven den pozdější,
  2. vyloučením člena – členství končí dnem doručení písemného rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku tomuto členovi, není-li v něm stanoven den pozdější,
  3. úmrtím člena,
  4. zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu.
 5. vyloučení člena rozhodne výkonná rada spolku, a to v případě, že člen závažně poruší povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjedná ani po výzvě spolku. Výzva nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. Návrh na vyloučení člena může výkonné radě podat v písemné formě kterýkoliv člen spolku; v návrhu musí uvést okolnosti usvědčující důvod pro vyloučení člena. Člen, proti kterému návrh směřuje musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu. Člen může do patnácti dnů od doručení písemného rozhodnutí o svém vyloučení písemně navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala členská schůze. Členská schůze zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám; rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech. Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto právo zaniká. Nebylo-li u rozhodnutí doručeno, může člen návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsát do seznamu členů; jinak toto právo zaniká.
 6. Členové mají zejména tato práva:
  1. účastnit se činností spolku,
  2. být seznamováni se všemi novými poznatky a předpisy týkajícími se činnosti spolku, stejně jako o činnosti spolku,
  3. podávat podněty, návrhy a připomínky, vznášet dotazy na orgány spolku a obdržet odpovědi na své podání, požadovat poradenskou a konzultační činnost při řešení otázek souvisejících s výkonem činností ve spolku,
  4. poukazovat na nedostatky v práci orgánů spolku i v hospodářské činnosti a požadovat jejich řešení,
  5. volit a být voleni do volených orgánů spolku.
 7. Členové mají zejména tyto povinnosti:
  1. chránit a zachovávat dobré jméno spolku,
  2. řídit se rozhodnutím orgánů spolku,
  3. podílet se podle svých zájmů, odbornosti a schopnosti na plnění úkolů a cílů spolku,
  4. zachovávat obecně uznávaná pravidla slušného chování vzhledem k ostatním členům a chovat se tak, aby nebyla snížena vážnost nebo poškozeny zájmy spolku,
  5. dodržovat stanovy spolku, další interní předpisy spolku jakož i rozhodnutí orgánů spolku.
 8. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
 9. Spolek vede seznam členů spolku. Zápisy a výmazy v seznamu členů týkající se členství provádí výkonná rada. Seznam není členům přístupný. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany. Seznam členů může být uveřejněn se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni; při uveřejnění neúplného seznamu členů musí být z něho patrné, že je neúplný.

Čl. IV.

Orgány

 1. Spolek zřizuje tyto orgány:
  1. členská schůze (nejvyšší orgán spolku),
  2. prezident spolku (individuální formální volený orgán spolku),
  3. výkonná rada (kolektivní volený statutární orgán spolku),
  4. akademická rada (kolektivní volený poradní orgán spolku).
 2. Volené orgány jsou ze své činnosti odpovědny členské schůzi.
 3. Do rejstříku spolků se zapisuje pouze výkonná rada a její členové.
 4. Člen voleného orgánu spolku musí být bezúhonný.
 5. Členové volených orgánů jsou povinni vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře.
 6. Závazek k výkonu funkce ve voleném orgánu je závazkem osobní povahy.
 7. Členem voleného orgánu nemůže být ten, jehož příbuzný v řadě přímé, sourozenec nebo manžel(ka) je členem stejného voleného orgánu společenství.
 8. Není-li dále výslovně uvedeno jinak, platí, že orgán:
  1. je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů,
  2. přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů, přičemž v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy příslušného orgánu.
 9. Funkční období členů volených orgánů činí dva roky. Opětovná volba je možná.

Čl. V.

Členská schůze

 1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku.
 2. Každý člen spolku má na členské schůzi jeden hlas.
 3. Členská schůze zejména:
  1. určuje hlavní zaměření činnosti spolku,
  2. rozhoduje o změně stanov,
  3. volí a odvolává členy výkonné rady,
  4. na podnět vyloučeného člena spolku přezkoumává rozhodnutí výkonné rady o vyloučení člena spolku,
  5. přijímá rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku,
  6. rozhoduje o zřízení pobočných spolků či právnických osob,
  7. rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
  8. projednává činnost spolku za uplynulé období,
  9. rozhoduje o dalších záležitostech spolku v případech, kdy si to vyhradí.
 4. Rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných členů spolku.
 5. Členská schůze je svolávána předsedou výkonné rady na základě pověření výkonné rady, nejméně jednou za rok, a to pozvánkou obsahující alespoň program zasedání a místo a čas zasedání členské schůze, která je nejméně 15 dní před datem zasedání členské schůze zaslána e-mailem na e-mailovou adresu všech členů spolku.
 6. Již svolanou členskou schůzi lze odvolat nebo odložit.
 7. Právo zúčastnit se zasedání členské schůze mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.
 8. Zasedání členské schůze řídí předseda výkonné rady, nedojde-li k volbě jiné osoby za předsedu členské schůze (dále jen jako „předseda členské schůze“). Předseda členské schůze ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet, a následně vede zasedání členské schůze tak, jak byl její program ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení zasedání.
 9. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání členské schůze při jejím svolání, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
 10. Výkonná rada zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jeho ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis předseda členské schůze nebo ten, koho tím pověřila členská schůze.
 11. Ze zápisu ze zasedání členské schůze musí být patrné alespoň:
  1. kdo zasedání členské schůze svolal a jak,
  2. kdy a kde se zasedání členské schůze konalo,
  3. program zasedání členské schůze,
  4. kdo zasedání členské schůze zahájil,
  5. kdo zasedání členské schůze předsedal,
  6. jaké případné další činovníky členská schůze zvolila,
  7. jaká usnesení členská schůze přijala a
  8. kdy byl zápis ze zasedání členské schůze vyhotoven, a k zápisu ze zasedání členské schůze musí být připojena prezenční listina s vlastnoručními podpisy přítomných členů spolku. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.

Čl. VI.

Prezident spolku

 1. Funkce prezidenta spolku je funkcí formální a čestnou.
 2. Prezidenta spolku volí výkonná rada.
 3. Funkční období prezidenta spolku je dva roky.
 4. Prezidentem spolku může být pouze člen politické strany TOP09.
 5. Prezident spolku je zejména oprávněn:
  1. účastnit se zasedání výkonné rady i akademické rady s hlasem poradním a
  2. nahlížet do všech dokumentů spolku.

Čl. VII.

Výkonná rada

 1. Výkonná rada spolku je výkonným a statutárním orgánem spolku.
 2. Výkonná rada má sedm členů.
 3. Členy výkonné rady volí a odvolává členská schůze.
 4. Funkční období člena výkonné rady je dva roky.
 5. Členem výkonné rady spolku může být pouze člen politické strany TOP09.
 6. Předsedu a místopředsedu výkonné rady volí a odvolává z řad svých členů výkonná rada.
 7. Výkonná rada zejména:
  1. řídí činnost spolku v souladu se závaznými právními předpisy, stanovami, usneseními členské schůze a vnitřními předpisy spolku,
  2. volí prezidenta spolku,
  3. volí členy akademické rady spolku,
  4. rozhoduje o přijetí za člena spolku,
  5. rozhoduje o vyloučení člena spolku,
  6. určuje podrobnosti vnitřní organizace a hospodaření spolku,
  7. dohlíží na dodržování stanov,
  8. rozhoduje o svolání členské schůze,
  9. dohlíží na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
  10. rozhoduje o přijetí zaměstnanců a ukončení jejich pracovního poměru, včetně rozhodnutí o pracovních záležitostech zaměstnanců,
  11. navrhuje a schvaluje vnitřní předpisy spolku,
  12. odpovídá za vedení účetnictví,
  13. schvaluje roční plán hospodaření spolku,
  14. pořizuje z každého zasedání písemný zápis, jehož kopii zveřejní na místě přístupném všem členům spolku,
  15. vede seznam členů spolku a při každém svém zasedání jej bere na vědomí.
 8. Výkonnou radu svolává předseda výkonné rady podle potřeby, nejméně dvakrát ročně. Nebrání-li tomu mimořádné okolnosti, svolává ji s dostatečným předstihem (zpravidla alespoň týdenním) vhodným způsobem (zpravidla alespoň e-mailem zaslaným na e-mailové adresy všech ostatních členů výkonné rady). Předseda výkonné rady je povinen svolat výkonnou radu do 15 dnů, požádá-li jej o to nadpoloviční většina členů výkonné rady.
 9. Se souhlasem nadpoloviční většiny členů výkonné rady mohou být na zasedání výkonné rady zváni hosté.
 10. Z každého zasedání výkonné rady se pořizuje písemný zápis obsahující alespoň:
  1. místo a čas zasedání,
  2. seznam přítomných členů výkonné rady,
  3. program zasedání,
  4. přijatá usnesení, a k zápisu musí být připojena prezenční listina s vlastnoručními podpisy přítomných členů.
 11. Spolek zastupuje navenek předseda výkonné rady. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí předseda výkonné rady svůj podpis.
 12. Předseda výkonné rady zejména:
  1. zastupuje spolek navenek,
  2. řídí činnost výkonné rady,
  3. vede schůze výkonné rady,
  4. na základě pověření výkonné rady svolává členskou schůzi,
  5. předsedá členské schůzi, nedojde-li k volbě jiné osoby za předsedu členské schůze,
  6. připravuje roční plán hospodaření spolku,
  7. zajišťuje pracovní dohled nad zaměstnanci a spolupracovníky spolku.

Čl. VIII.

Akademická rada

 1. Akademická rada je poradním orgánem spolku.
 2. Akademická rada má pět členů.
 3. Členy akademické rady komise volí a odvolává výkonná rada.
 4. Funkční období člena akademické rady je dva roky.
 5. Předsedu a místopředsedu akademické rady volí a odvolává výkonná rada.
 6. Akademická rada zejména poskytuje výkonné radě své stanovisko k plánovaným činnostem, rozpočtu, hospodaření a strategickým materiálům spolku,
 7. Členové akademické rady mají právo zejména nahlížet do veškerých dokladů spolku.
 8. Akademickou radu svolává předseda akademické rady podle potřeby, nejméně jednou ročně. Nebrání-li tomu mimořádné okolnosti, svolává ji s dostatečným předstihem (zpravidla alespoň týdenním) vhodným způsobem (zpravidla alespoň e-mailem zaslaným na e-mailové adresy všech ostatních členů komise). Předseda akademické rady je povinen svolat akademickou radu do 15 dnů, požádá-li jej o to člen akademické rady nebo člen výkonné rady.
 9. Se souhlasem nadpoloviční většiny členů akademické rady mohou být na zasedání akademické rady zváni hosté.
 10. Z každého zasedání akademické rady se pořizuje písemný zápis obsahující alespoň:
  1. místo a čas zasedání,
  2. seznam přítomných členů akademické rady,
  3. program zasedání,
  4. přijatá usnesení, a k zápisu musí být připojena prezenční listina s vlastnoručními podpisy přítomných členů.
 11. Předseda akademické rady zejména:
  1. řídí činnost akademické rady,
  2. vede schůze akademické rady,
  3. zajišťuje komunikaci s ostatními orgány spolku.

Čl. IX.

Majetek a hospodaření

 1. Spolek může nabývat majetek pouze z poctivých zdrojů a musí hospodárně využívat své jmění k veřejně prospěšným účelům.
 2. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného předsedou výkonné rady a schváleného výkonnou radou.
 3. Spolek vede účetnictví v souladu s příslušnými právními předpisy.
 4. Výkonná rada spolku může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.
 5. Za hospodaření spolku odpovídá výkonná rada spolku.
 6. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku mohou být upraveny vnitřními předpisy spolku.

Čl. X.

Zrušení a likvidace

 1. Spolek může být zrušen z důvodů stanovených příslušnými závaznými právními předpisy, zejména usnese-li se na tom členská schůze.
 2. Spolek zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku.
 3. Před zánikem spolku se provede likvidace, jestliže jmění spolku nepřechází na právního nástupce.
 4. Likvidaci provádí likvidátor zvolený členskou schůzí.

Čl. XI.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy spolku nahrazují stanovy občanského sdružení TOPAZ zapsaného v registru občanských sdružení vedeném Ministerstvem vnitra ČR pod č. j. VS/1-1/88288/12-R.
 2. Stanovy spolku nabývají platnosti a účinnosti dnem přijetí členskou schůzí.