Kulatý stůl na téma Energetika a Praha se konal 7. října 2019 po předchozí dohodě s vedením pražské TOP 09, s podporou Hospodářské komory Praha (HKP) a za účasti předsedy a místopředsedy energetické sekce HKP, Gabriela Lukáče a Jiří Fremra, člena TOP 09 v Praze 3. Přizváni byli i další odborníci na Smart problematiku a efektivitu využití energií. Organizován byl spolkem TOPAZ s podporou Konrad – Adenauer – Stiftung.

Tentokrát bylo téma vztaženo ke konkrétní lokalitě, tedy hlavnímu městu, proto byli vedle odborníků a politiků přizváni také zájemci z řad členů TOP 09. Důvodem byl fakt, že mnohdy jejich zapojení na úrovni městských částí je přínosem do diskuse. V diskusi jsou pak reflektovány konkrétní příklady a odborníci mohou být konkrétnější ve svých návrzích.

Nejvíce bylo akcentované téma elektromobility a modernizace budov ve správě Magistrátu nebo Městských částí, která je nutná pro efektivnější využívání energií. Dalším zajímavým tématem byla implementace Smart City principů a v neposlední řadě efektivní zpracování odpadu, především toho biologického.

Závěrem lze formulovat několik tezí, které by bylo vhodné zprostředkovat politikům na všech úrovních vedení v samosprávě:

  • Při podpoře rozvoje elektromobility je vhodné nejen zohlednit aktuální politiku/podporu centrálních orgánů, ale i aktivity relevantních soukromých firem (energetické firmy, automobilový průmysl, atd.) a navázat s nimi spolupráci.
  • Dostatečně zvážit a zvolit vhodný mix podpory jiných variant „čisté mobility“, které jsou v současné době dostupnější občanům.
  • V případě zefektivnění využití energie v městských budovách volit, s ohledem na velké množství, možnost etapizace, rozložení investice a využití návratnosti investic/úspor.
  • Ve vztahu k majetkovému uspořádání, pak nepodcenit nutnost vzájemné spolupráce a podpory.
  • V případě implementace technologií tzv. „Smart city“ konceptu je vhodné přistoupit alespoň k částečné „smartizaci“ a dosáhnout určitých výsledků (poměr efektivita/nákladovost), než se snažit dosáhnout vysoké úrovni „smartizace“ a v některé z fází neuspět.
  • Vždy je nutné myslet při implementaci jakékoliv technologie na skutečnosti, že za několik let bude příležitost inovovat a proto je nutné vždy zajistit možnost budoucího „upgradu“.
  • I přes vysokou míru třídění odpadu, je vhodné se ve velkých aglomeracích zaměřit na využitelnost BIO odpadů a v druhé řadě i podpoře části podnikatelů či ulehčení ČOV.
  • Dle pravidel cirkulární ekonomiky je vhodné se zaměřit na hned několik aspektů života města a odpad přeměnit v energii, tedy zajistit jeho efektivní využití.
  • Závěrem bylo konstatováno, že je nutné v politicích, ale i občanech mít mix vizionářů, lidí ochotných investovat velké prostředky s výhledem jejich návratnosti v řádu desítek let.